Privatumo pranešimas

UAB „YGLĖ PASTATŲ VALDYMAS“

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

UAB „Yglė pastatų valdymas“, kodas 301846433, buveinės adresas Savanorių pr. 129, Vilnius (toliau – Bendrovė), šiuo privatumo pranešimu siekia Jus supažindinti su tuo, kaip Bendrovė renka ir toliau tvarko Jūsų, kaip Bendrovės interneto svetainės www.pastatuvaldymas.com lankytojo, (toliau – Duomenų subjektas) asmens duomenis, įskaitant, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises Jūsų turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo. Šis privatumo pranešimas taip pat apima informaciją apie slapukus (angl. cookies).

Asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Šiame privatumo pranešime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose teisės aktuose.

Šis privatumo pranešimas taikomas tais atvejais, kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje www.pastatuvaldymas.com ir paliekate joje savo asmens duomenis.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome?

Mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pagrindinius asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, užpildydami Bendrovės interneto svetainėje pateikiamas formas: vardą, pavardę, įmonę, kurios atstovas esate, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Duomenis apie naršymą Bendrovės interneto svetainėje, pavyzdžiui, duomenis, surinktus naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Kokiais tikslais renkame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome turėdami tokius tikslus:

 • siekdami susitarti su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu dėl Bendrovės paslaugų teikimo, taip pat siekdami vykdyti tokias sutartis;
 • siekdami gerinti Jūsų naudojimosi Bendrovės interneto svetaine patirtį.

Kaip renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Savo asmens duomenis mums pateikiate Jūs, užpildydami Bendrovės interneto svetainėje pateikiamas formas; arba
 • duomenys yra generuojami, kai apsilankote Bendrovės interneto svetainėje.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, t.y. kadangi asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei Jūsų kaip duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). Bendrovės teisėti interesai yra tokie: sudaryti ir vykdyti sutartį dėl Bendrovės paslaugų teikimo ar gerinti Jūsų naudojimosi Bendrovės interneto svetaine patirtį.

Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė interneto svetainės pagalba negaus iš Jūsų informacijos, kad Jūsų atstovaujamas juridinis asmuo pageidauja gauti pasiūlymą dėl Bendrovės teikiamų paslaugų.

Iš kur gauname ir kam teikiame jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauname iš Jūsų pačių.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti asmenims, kuriuos Bendrovė pasitelkia buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, audito atlikimui ar sutarties dėl Bendrovės teikiamų paslaugų vykdymui.

Jūsų asmens duomenys nebus teikiami į trečiąsias valstybes.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ir tvarkome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. Pavyzdžiui, jei asmens duomenys reikalingi siekiant vykdyti sutartį dėl Bendrovės teikiamų paslaugų, duomenis tvarkome tokios sutarties galiojimo laikotarpiu ir 3 metus po to; duomenys, generuojami jums lankantis Bendrovės interneto svetainėje, saugomi ir tvarkomi 12 mėnesių.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Kokios yra jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Reglamente nustatytais pagrindais;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis Reglamente nustatytais pagrindais;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Bendrovės interesų. Jums nesutikus, duomenys nebus tvarkomi, nebent Bendrovė įrodys, kad duomenų tvarkymas būtinas dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kaip tai nurodyta taikytinuose teisės aktuose.

Aukščiau nurodytas teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę raštu ar atvykęs aukščiau nurodytu jos adresu, arba el. paštu info@pastatuvaldymas.com, pateikdamas asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Bendrovė per vieną mėnesį po prašymo gavimo pateiks atsakymą į Jūsų prašymą.

Jūs taip pat turite  teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt)

INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

Kaip naudojame slapukus?

Slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai mūsų svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Duomenys apie naudojamus slapukus 

 

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
p_popup_uh Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“)langus išsaugoti. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metus Unikalus identifikatorius
rated_[sveikasis skaičius] Slapukas naudojamas rinkti informacijai į svetainės turinio valdymo sistemą apie vartotojo pasirinktą apklausos atsakymą. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metus Unikalus identifikatorius
C, cid, TPC, GCM, uid Slapukai sukuria atsitiktinį ID kiekvienam apsilankančiam vartotojui, kad būtų galima nustatyti, kurie vartotojai lankosi svetainėje  pakartotinai. Šie slapukai padeda identifikuoti vartotojų naršymo įpročius svetainėje. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės uždarymo arba iki 60 dienų Unikalus identifikatorius
_utma, _utmb, _utmc Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje. Pirmo įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
_utmz Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės uždarymo Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
gtest, gdyn Slapukai naudojami išsaugoti informacijai apie vartotojo peržiūrėtus puslapius, apsilankymo trukmę ir gali būti naudojami anonimiškai apibūdinti vartotojų charakteristikas pagal naršymo įpročius. Pirmo įėjimo į puslapį metu 5 metus Unikalus identifikatorius
UID Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki 60 dienų Unikalus identifikatorius
adnKeyTarget… Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmo įėjimo į puslapį metu 5 metai Unikalus identifikatorius
ntsprnt DMP grupės indentifikatorius. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki 30 dienų Unikalus identifikatorius
LimitatorInformer_Engine… Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metai Unikalus identifikatorius
_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Slapukai renka informaciją apie vartotojus ir leidžia stebėti jų naršymo įpročius. Pirmo įėjimo į puslapį metu 3 mėn. Unikalus identifikatorius
splitVar2 Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant palyginti jų naršymo įpročius. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
Inspectlet slapukai:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Slapukai renka informaciją apie vartotojų veiksmus naršant svetainėje ir naudojantis joje esančiais funkcionalumais (video, formomis, mygtukais ir pan.). Šie slapukai leidžia įvertinti vartotojų naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metai Unikalus identifikatorius
„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:
_dc_gtm_UA-4238681-1 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
_dc_gtm_UA-4238681-28 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat_UA-4238681-28 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Įėjimo į puslapį metu 8 val. Unikalus identifikatorius
viewedOuibounceModal Slapukas naudojamas svetainėje skelbiamoms apklausoms pateikti vartotojams ir užtikrina, kad vartotojui apklausa būtų parodyta tik vieną kartą. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius

Bendrovės interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas.Trečiųjų šalių paslaugoms ar produktams, kurias galima pasiekti pasinaudojus nuorodomis iš Bendrovės interneto svetainės, taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas.

Šio privatumo pranešimo pakeitimai ir taikoma teisė

Pasikeitus aplinkybėms, mums gali tekti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Šiam privatumo pranešimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.